1. GİRİŞ

Kavun tek yıllık bir bitkidir. Gövdesi tüylü bir bitkidir.
Gövdesi tüylü, kolları sarılıcı ve yaprakları 5 lobludur. Kavun bitkisi iki tip
çiçeğe sahiptir. Bunlar erkek çiçekler ile dişi çiçekler veya erselik
çiçeklerdir. Erkek çiçekler ana kollar üzerinde, dişi veya erselik çiçekler ise
yan kollar üzerinde bulunur. Kavunun çiçek tozlarının taşınmasında bal arıları
önemli rol oynarlar.

Kavun tarımı ülkemizde yoğun bir şekilde yapılmaktadır.3. İKLİM VE TOPRAK İSTEKLERİ

3.1. İklim İsteği

Kavun, sıcak ve ılık bir iklim bitkisidir. Uzun yetişme
süresi boyunca güneşli, sıcak ve kuru bir hava ile yeterli toprak nemi ister.
Nemli bölgelerde mantari hastalıklara yakalanma ihtimali yüksektir. Yetişme
devresi içerisinde don tehlikesi olmamalıdır.

3.2. Toprak İsteği

Kavun yetiştiriciliğinde ağır killi ve asitli topraklar uygun
değildir. PH’sı 6-8 olan su tutma kapasitesi yüksek, drenajı iyi ve
hastalıklardan ari olan topraklar uygundur.

4. YETİŞTİRME TEKNİĞİ

4.1. Ekim Nöbeti

Kavun tarımının yoğun olarak yapıldığı yerlerde solgunluk
gibi hastalıklardan korunmak için münavebe uygulanmalıdır. Aynı arazide iki
yıldan fazla üst üste kavun yetiştirilmemelidir.

4.2. Toprak Hazırlığı

Kavun yetiştiriciliğinde toprak hazırlığı sonbaharda ilk
yağışlardan sonra başlamalıdır. İlk yağışlarda toprak tavda iken sürüm
yapılabilir. Derin sürümün arkasından kesekleri parçalamak için kültüvatör,
goble-disk veya diskharrow ile ikileme yapılmalıdır.

İkinci toprak işleme dönemi ise Şubat-mart ayları olup toprak
tavında kültüvatör ile toprak işlenerek arazi ekim ve dikime hazır hale
getirilir. Ekim veya dikimden önce tarlada otlanma görülürse tekrar kültüvatör
ile toprak işlemesi yapılabilir.

4.3. Ekim veya Dikim

4.3.1. EkimKavun yetiştirilecek arazide ekimden önce sıra arası 2 m
olacak şekilde karık pulluğu ile karıklar çekilmelidir. Bu karıkların kenarına
tek taraflı olarak ve sıra üzeri 75 cm olacak şekilde ocaklara ekim yapılır. Her
ocağa 4-5 adet tohum bırakılmalıdır.


Tohumların üzeri 5-6 cm toprakla örtülerek hafifçe
bastırılmalıdır.
Tohumlar 5-15 gün içinde çimlenerek toprak yüzeyine çıkarlar.
Çıkıştan sonra uygun olan iki adet bitki ocakta bırakılır. Daha sonra bir adet
bitki bırakılır.

4.3.2. Fide Yetiştirerek Dikim

Kavun tarımında erkencilik açısından fide ile yetiştiricilik
yapılabilir. Bölgemizde fide ile, yetiştiricilik ile, ekim ile, yetiştiricilik
arasında 15-20 gün kadar erkencilik sağlanabilir. Fide yetiştiriciliğinde 10x13
cm ebadındaki altı delinmiş plastik torbalar kullanılır. Bu torbalar iyi
karıştırılmış harç ile doldurulur. Harç yapmak için hacim olarak 1 ölçü bahçe
toprağı, 1 ölçü iyi yanmış ahır gübresi ve 1 ölçü kum iyice karıştırılır.

Harç doldurulmuş olan torbalara kavun tohumları 4-5 cm
derinlikte konur. Her torbaya 1-2 adet tohum bırakılır. Bu torbalar seralar ve
yüksek tünellere konarak süzgeçli kovalarla sulanır. tüplere tohum
ekimi 5-15 Mart tarihleri arasında yapılmalıdır. Torbalarda yetişen fidelerin
zaman zaman yabancı otları alınır ve sulaması yapılır. Normal şartlarda fideler
30-40 gün içinde araziye dikime hazır hale gelir.

Dikime hazır hale gelen fideler kültüvatör ile sürülmüş ve
karık pulluğu ile karıkları açılmış olan araziye sıra arası 2 m ve sıra üzeri 75
cm olacak şekilde dikilmelidir. Plastik torbalardan fideler çıkarılırken fide
toprağının dağılmamasına özen gösterilmelidir. Dikimden sonra mutlaka can suyu
verilmelidir.

4.4. Gübreleme

Başarılı bir kavun yetiştirmek için organik maddesi yüksek
toprakları sevdiğinden çiftlik gübresi uygulanmalıdır. Çiftlik gübresi
sonbaharda derin sürümden sonra dekara 3-4 ton atılarak kültüvatör ile
karıştırılmalıdır. Kimyasal gübre olarak 15-18 kg/da N ve 10 kg/da P2O5
verilmelidir. Fosforlu gübrenin tamamı ile
azotlu gübrenin yarısı ekim veya dikimden önce atılarak kültüvatörle
karıştırılmalıdır. Azotlu gübrenin diğer yarısı ise bitkiler kol atmaya
başladığında fidelerden 15-20 cm uzağa bant şeklinde verilmelidir.

4.5. Sulama

Kavun fideleri tarlaya şaşırtıldıktan sonra iyi bir can suyu
verildiğinde bitkiler uzun süre sulamaya ihtiyaç duymadan gelişme gösterirler.
Uygun toprak tavında ekim yapılarak kavun yetiştirilen arazilerde de meyve
oluşumuna kadar fazla sulamaya gerek yoktur. Ancak toprakta yeterli nem yoksa
aşırı olmamak üzere sulama yapılmalıdır.

Meyve oluşum döneminden sonra sulamalar sıklaştırılmalıdır.
Bu devreden itibaren 12-15 günde bir sulama yapılmalıdır. Sulamalarda 0-90 cm
toprak derinliği tarla kapasitesine getirilmelidir. Meyve olgunlaşma döneminde
sulamalara dikkat edilmelidir. Bitkiler ve meyveler sulama suyuna mümkün olduğu
kadar temas ettirilmemelidir. Sulamalarda karık, damla ve yağmurlama yöntemleri
kullanılabilir. Sulamalara bitkiler verimden düşmeye başladığında son
verilmelidir.4.6. Bakım

Kavun yetiştiriciliğinde fideler tüplerden çıkışlarından
itibaren bakım yapılmalıdır. Tüplerdeki fideler zaman zaman sulanmalı ve yabancı
otlar temizlenmelidir.


Fideler tarlaya şaşırtıldıktan sonra yapılacak olan birinci
ve ikinci sulamaları takiben çapalama yapılmalı ve yabancı otlar
temizlenmelidir. Bitkilerin kolları geliştikten sonra çapa işlemi
yapılmamalıdır.