Close

10 Sonuçtan 1 ile 10 Arası
Ağaç Şeklinde Aç33Beğeni
 • 4 Post By selis
 • 1 Post By derma
 • 1 Post By rise_com
 • 7 Post By tolgahan83_1905
 • 5 Post By ayşe sayın
 • 4 Post By gülenyüz
 • 2 Post By neyapıyoz
 • 4 Post By Uzaylı
 • 5 Post By acemi_caylak

Konu: Yerli Tohum Dikmek, Ekmek, Satmak Yasak

 1. #1
  Cezalı Üyeler
  Üyelik Tarihi
  May 2013
  Yer
  İZMİR - Bornova
  Mesajlar
  1.070

  Yerli Tohum Dikmek, Ekmek, Satmak Yasak

  Kanunun ismi: TOHUMCULUK KANUNU.

  Kanun numarası: 5553

  Kabulü: 31.10.2006

  Resmi Gazete numarası: 26340

  Resmi Gazete tarihi: 08.11.2006

  Bu kanun şöyle diyor..
  - Bundan böyle bahçelerinde domates, biber, lahana... ve tarlalarında buğday, arpa, mısır... ve meyve bahçelerinde erik, kayısı, şeftali yetiştirenler, kendi ürettikleri [yerli] tohum ve fidelerini kullanamayacaklar...
  Bu tohumları, ancak… Ve mutlaka… Belirlenecek olan çok-uluslu şirketlerden ithal etmeye mecbur olacaklar...
  Peki vatandaş bu kanunu dinlemediğinde ne olacak?..

  Kanunun ceza hükümlerine uymayanlar hapse girecek.. Ele geçirilen yerli tohumlar imha edilecek.. İmha ücreti tohumlar kiminse ondan tahsil edilecek..

  Ayrıca 2014 yılından sonra Zeytin Fidesi dikmek de yasaklanmış..


  Tohum üretmek artık yasak!.. / Siyaset / Milliyet Blog

  BÜYÜKANNENİN KESESİNDE SAKLADIĞI TOHUMUNUN SATIŞI YASAK
  Halil Önen, mavi yeşil, Miss_Menas ve 1 kişi daha bunu beğendi

 2. #2
  Yeşil Sever derma - ait Kullanici Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  May 2013
  Mesajlar
  390
  KANUN

  TOHUMCULUK KANUNU

  Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam ve Tanımlar
  Amaç
  MADDE 1 – Bu Kanunun amacı; bitkisel üretimde verim ve kaliteyi yükseltmek, tohumluklara kalite güvencesi sağlamak, tohumluk üretim ve ticareti ile ilgili düzenlemeleri yapmak ve tohumculuk sektörünün yeniden yapılandırılması ve geliştirilmesi için gerekli olan düzenlemeleri gerçekleştirmektir.
  Kapsam
  MADDE 2 – Bu Kanun; tarla bitkileri, bağ-bahçe bitkileri, orman bitki türleri ve diğer bitki türleri çoğaltım materyaline ait çeşitlerin ve genetik kaynakların kayıt altına alınması, tohumlukların üretimi, sertifikasyonu, ticareti, piyasa denetimi ve kurumsal yapılanmalar ile ilgili düzenlemeleri kapsar.
  Tanımlar
  MADDE 3 – Bu Kanunda geçen;
  a) Alt birlik: Faaliyet konularına göre bitki ıslahçıları, tohum sanayicileri ve üreticileri, fide üreticileri, fidan üreticileri, tohum yetiştiricileri, tohum dağıtıcıları, süs bitkileri üreticileri ve tohumculukla ilgili konularda iştigal eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından oluşturulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşunu,
  b) Araştırma kuruluşu: Bitki çeşitlerinin ıslahı veya bulunması ve geliştirilmesi ile ilgili faaliyet gösteren, nitelikleri ve çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarını veya özel kuruluşları,
  c) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
  d) Birlik: Türkiye Tohumcular Birliğini,
  e) Çeşit: Bir veya birden fazla genotipin birleşmesinden ortaya çıkan ve kendine has özelliklerle tanımlanan, sözü edilen özelliklerden en az biriyle diğer herhangi bir bitki grubundan ayrılan, değişmeksizin çoğaltılmaya uygunluğu bakımından bir bütün olan, botanik taksonomi içinde yer alan genetik yapıyı,
  f) Çeşit listesi: Kayıt altına alınan ve ticareti yapılan çeşitlerin yayımlandığı listeyi,
  g) Durulmuşluk: Çeşidin, tekrarlanan üretimlerden sonra veya belirli çoğaltım dönemleri sonunda ilgili özellikleri değişmeksizin aynı kalmasını,
  h) Farklılık: Bir çeşidin, müracaatının yapıldığı tarihte herkesçe bilinen çeşitlerden, tescile esas özelliklerden, en az bir tanesi bakımından farklılık göstermesini,
  ı) Genetik kaynak: Bitki ıslahçıları ve bilim adamlarının ihtiyacı olan genlerin sağlandığı, bitki yapılarında genetik farklılık ve farklı özellikler içeren potansiyel populasyon, bir ülkede veya bir bölgede doğal olarak bulunan bitkilerin yabanî türleri ve bunların geçiş formları, yerel çeşitler, özel amaçlarla geliştirilmiş çeşitler ve bazı önemli karakterlere sahip ıslah materyallerini,
  i) Islah: Elde bulunan çeşitlerin korunmasını ve devamlılığını sağlama, bunların üzerinde çalışarak özelliklerini daha da iyileştirme, genetik kaynak ve stoklardan yararlanarak çeşit veya çeşitler elde etme amacıyla yapılan çalışmaları,
  j) Islahçı: Bir çeşidi ıslah eden ya da bulan ve geliştiren gerçek veya tüzel kişileri,
  k) Kütük: Bu Kanun kapsamında kayıt altına alınan çeşitlerin ve genetik kaynaklar kapsamına giren materyallerin kayıtlı olduğu sicilleri,
  l) Özel üretim alanları: Tohumluk üretimi yapılması amacıyla, sınırları Bakanlık tarafından belirlenen alanları,
  m) Standart tohumluk: Kayıt altına alınan çeşitlere ait ve Bakanlık tarafından belirlenen bitki türlerinde, sadecelaboratuvar kontrolleriyle ticarete arz edilen tohum veya çoğaltım materyalini,
  n) Tavsiye listesi: Kayıt altına alınan çeşitlerin, yetiştirilmelerinin uygun olduğu bölgelerin belirlendiği listeyi,
  o) Tescil: Yurt içinde veya yurt dışında ıslah edilen veya bulunan ve geliştirilen bitki çeşitlerinin farklı, yeknesak ve durulmuş olduğunun ve/veya biyolojik ve teknolojik özellikleri ile hastalık ve zararlılara dayanıklılığının ve tarımsal değerlerinin tespit edilerek kütüğe kaydedilmesini,
  p) Tohumculuk sektörü: Bitki çeşitlerini ıslah eden, tohumlukları üreten, yetiştiren, işleyen, satan, dağıtan, satışa veya dağıtıma arz eden, ithal veya ihraç eden ya da tohumculuk ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunan kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşlar ile bu kuruluşların oluşturduğu birlik veya derneklerden müteşekkil yapıyı,
  r) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tohum, yumru, fide, fidan, çelik gibi generatif ve vegetatif bitki kısımlarını,
  s) Tohumluk kontrolörü: Tohumluk sertifikasyonuna ilişkin kontrolleri yapan, numune alan ve piyasa denetimlerini yaparak bu konularda belge düzenleyen kamu görevlilerini veya özel kişileri,
  t) Tohumluk kontrolü: Fiziksel ve biyolojik durumları tespit edilen tohumlukların, standartlara uygunluğunun kontrol edilmesini,
  u) Tohumluk sertifikasyonu: Tohumlukların tarla ve laboratuvar kontrolleri sonucunda genetik, fiziksel, biyolojik ve sağlıkla ilgili değerlerinin standartlara uygunluğunun tespit edilmesi ve bunun belgelendirilmesi işlemini,
  ü) Tohumluk sınıfı: Tohumlukların üretilmesinde takip edilen döl sırası veya generasyonunu,
  v) Tohumluk standardı: Tohumluğun fiziksel ve biyolojik niteliklerini belirleyen kalite ölçülerini,
  y) Üretim izni: Yurt içinde veya yurt dışında ıslah edilen veya bulunan ve geliştirilen bitki çeşitlerinin biyolojik ve teknolojik özellikleri ile hastalık ve zararlılara dayanıklılığının ve tarımsal özelliklerinin tespit edilerek, çeşit tescil edilinceye kadar verilen süreli izni,
  z) Yeknesaklık: Çeşidin çoğaltımı esnasında, çoğaltma metoduna bağlı olarak beklenen varyasyonun dışındaki diğer özellikler yönünden bir örneklik göstermesini veya yeterince homojen olmasını,
  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Tohumlukların Kaydı, Üretimi, Sertifikasyonu, Ticareti ve Piyasa Denetimi
  Kayıt altına alma
  MADDE 4 – Bitki çeşitlerinin tescili, üretim izni ve standart tohumluk çeşit kaydı ile genetik kaynakların kütüğe kaydedilmesi Bakanlık tarafından yapılır.
  Islah edilmiş çeşitler farklılık, yeknesaklık ve durulmuşluk ve/veya biyolojik, teknolojik özellikleri ile tarımsal değerleri belirlenmek suretiyle; genetik kaynaklar ise morfolojik ve/veya moleküler karakterizasyonu yapılarak kayıt altına alınır. Süs bitkileri ile çiçek tohumlarında kayıt şartı aranmaz.
  Tarımsal bitki türlerine ait çeşitlerin; kayıt altına alınması, kütükte kalış süresi, kayıt altına almanın yenilenmesi, kütükten silinmesi, devamlılığın sağlanması, katalog oluşturulması ile ilgili hususlar yönetmelikle belirlenir.
  Ayrıca tescil, üretim izni ve standart tohumluk çeşit kaydı ile ilgili usul ve esaslar bitki gruplarına göre yönetmelikle düzenlenir.
  Tohumluk üretimi
  MADDE 5 – Bakanlık tarafından, bitkisel ve tarımsal özellikleri belirlenerek sadece kayıt altına alınan çeşitlere ait tohumlukların üretimine izin verilir.
  Tohumlukların yetiştirileceği özel üretim alanlarının özellikleri ile sınırları içerisinde tohumluk üretimi yapan ve bitkisel ürün yetiştiren gerçek veya tüzel kişilerin uyması gereken hususlar yönetmelikle belirlenir.
  Özel üretim alanlarının sınırları içerisinde, Bakanlıkça izin verilmeyen tohumluk veya bitkisel ürün yetiştirilemez.
  Tohumculuk sektörü, yurt içinde yatırım yapmak kaydıyla, Avrupa Birliği standartlarında ve uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesi amacıyla Bakanlıkça belirlenecek teşvik ve desteklerden yararlandırılır. Destekleme usul ve esasları, Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ ile düzenlenir.
  Tohumluk sertifikasyonu
  MADDE 6 – Yurt içinde üretilen, 4 üncü maddeye göre tescil edilen veya üretim izni verilen çeşitlerden, tohumluk sınıflarına göre yetiştirilen ve üretilen tohumluklar, sertifikasyon işlemine tâbi tutulur.
  Tarla ve laboratuvar kontrolleri yapılarak, tohumluk standartlarına uygun olarak sertifikalandırılan tohumluklar, usulüne göre ambalajlanarak etiketlenir.
  Tohumluk sertifikasyon esasları ile ambalajlama ve etiketlemede uyulacak hususlar, bitki gruplarına göre yönetmelikle belirlenir.
  Tohumluk ticareti
  MADDE 7 – Yurt içinde sadece kayıt altına alınmış çeşitlere ait tohumlukların ticaretine izin verilir.
  Bu tohumluklar, Bakanlık tarafından belirlenmiş nitelik ve standartlara uygun, sertifikalı veya kütüğe kaydedilmek üzere kabul edilmiş veya standart tohumluk olarak ambalajlı ve etiketli olarak ticarete arz edilir.
  Tohumlukların ithal edilmesi ve ihracı Bakanlığın iznine tâbidir. İthal edilecek tohumluklarda yurt içi standartlara uygun olma şartı aranır. Tohumluk ithalatı ve ihracatına ilişkin usul ve esaslar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenir.
  Piyasa denetimi
  MADDE 8 – Tohumlukları yetiştiren, işleyen ve satışa hazırlayan, dağıtan ve satan gerçek veya tüzel kişiler, Bakanlık tarafından yetkilendirilir ve denetlenir. Yetkilendirme ve denetim ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
  Ticarete arz edilen tohumlukların standartlara uygunluğu ile etiket ve ambalaj bilgilerinin doğruluğu Bakanlıkça denetlenir.

  burada böyle bir yasaklama yok.
  gülenyüz bunu beğendi

 3. #3
  Kurucu Üye rise_com - ait Kullanici Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  May 2013
  Yer
  Gaziantep
  Mesajlar
  3.151
  Kayıt altına alınmayan tabiri ile, tohumların kayıt altına alınması, sınıflandırılması gerekiyor ki bu da ciddi bir maliyet demektir. Ayrıca yasada açık açık yazılmasa da yerli tohumların kayıt edilmesinde gösterilecek zorluklar ile yerli tohum satışının engellenmesi anlamına gelecektır. Haa ben engelleniyor engellenmiyor bilmiyorum o nedenle o kısımda nötrüm.

  Ancak, özellikle İsrail kaynaklı tohumların bu bağlamda ülkemizde daha rahat yer aldığı herkezin tespiti olduğundan, yasa bu şekilde yorumlanmış olabilir.
  gülenyüz bunu beğendi

 4. #4
  Yeşil Sever
  Üyelik Tarihi
  Jun 2014
  Yer
  İZMİR
  Mesajlar
  74
  neyapıyoz, dalya35, Rinofix ve 4 kişi daha bunu beğendi

 5. #5
  Yeşil Sever ayşe sayın - ait Kullanici Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  Aug 2014
  Yer
  BURSA
  Mesajlar
  613
  Teşekkürle sayın tolgahan83_1905 kardeşim çok önemli bir konu hemen destek verdim..
  Rinofix, tolgahan83_1905, gülenyüz ve 2 kişi daha bunu beğendi

 6. #6
  Kurucu Üye gülenyüz - ait Kullanici Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  Dec 2013
  Mesajlar
  4.014
  Ben çok yararlı olacağını düşünmüyorum çünkü,bu işten rant elde edenler büyük firmalar ve büyük şirketler.Akan muslukların kapatılmasını istemezler.Yerli tohum ekmek ithal tohum ithalatını bitirir.
  dalya35, mavi yeşil, ayşe sayın ve 1 kişi daha bunu beğendi

 7. #7
  Yeşil Sever
  Üyelik Tarihi
  Feb 2014
  Mesajlar
  66
  kanun varsa iptal olması zor.bir sürü prosedür lazım.
  gülenyüz ve tolgahan83_1905 bunu beğendiler

 8. #8
  Kurucu Üye Uzaylı - ait Kullanici Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  May 2013
  Yer
  İzmir
  Mesajlar
  3.746
  Kanunları insanlar yapıyor. Bir yanlış var diye ısrar edildiğinde, neden değiştirilmesin? Evet bu çok zor ama mümkün..!
  tolgahan83_1905, Rinofix, gülenyüz ve 1 kişi daha bunu beğendi

 9. #9
  Yeşil Sever
  Üyelik Tarihi
  Jun 2014
  Yer
  İZMİR
  Mesajlar
  74

 10. #10
  Kurucu Üye acemi_caylak - ait Kullanici Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  May 2013
  Mesajlar
  3.826
  Bu ülkede ne olsa suçu İsrail'e atıyoruz. Oysa Türkiye, Almanya, Hollanda, Fransa, Amerika, Meksika vb. ülkelerden İsrail'den aldığından çok daha fazla tohum alıyor. Yani "İsrail Tohumu" söyleminin arkasında açıkça yahudi düşmanlığı var. Çünkü bu ülkede Yahudi'ye vurmak her zaman prim yapıyor.

  Gelelim diğer konuya; yerli Karakılçık buğdayı dekara 80 kg meksika buğdayı 450 kg veriyor. Çiftçi sizce hangisini ekmeli? Yerli Karakılçık buğdayını dekara 450 kg verecek şekilde tohum geliştirsek, Meksika Buğdayı'ndan farklı olacak mı? Olsa bile dedemizin, ninemizin tohumu diyebilecek miyiz?

  Bir bşaka soru, pembe domatesin tadı güzeldir. Ama bu domatesi 20 milyonluk İstanbul'a bozulmadan ulaştırmanın yolu vardı da çiftçi bunu mu bilmiyordu? Maalesef pazara yetiştirilmesi gereken ürün dayanıklı olmak zorunda. Burada pazar önceliği tad olayından önceliklidir.

  Bence olması gereken tek nokta, ithal tohum yerine kendi tohumluklarımızın yetişitirilmesini sağlamak olmalı. Gerisi lafı güzaftır.
  Konu acemi_caylak tarafindan (01.10.2014 Saat 14:47 ) degistirilmistir.
  Rinofix, tolgahan83_1905, Uzaylı ve 2 kişi daha bunu beğendi

Yetkileriniz

 • Konu Açma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1